Status februar 2015

   
 Vor rådgiver - Planenergi i Skørping - har nu indsendt det endelige projektforslag for solvarmeprojektet og flytning af kedelcentralen fra Møllevang til det nuværende værk på Kølsenvej
 
Viborg Kommune er samtidig gået i gang med udarbejdelsen den lokalplan, der skal gøre det hele muligt
 
I forhold til tidligere udmeldte, så er der overordnet sket følgende ændringer i projektet
 
 1. Varmepumpeløsningen er taget ud af projektet, da den p.t. er urentabel at gennemføre
     p.g.a. afgiftssammensætningen m.v. Her vil vi vente og se tiden lidt an.
 
2. Højden på akkumuleringstanken er reduceret til max. 17 meter og med en diameter
    på op til 12 meter
 
3. Placeringen på grunden er blevet revurderet efter drøftelse med kommunen og
    nærmeste nabo, hvilket betyder at vi nu forventer, at hele anlægget placeres langs
    med og ind imod alleen op til Villumbjerggard således, at vi set fra Kølsenvej
    starter med
                a. Parkeringsplads
                    og derefter
                b. Tekninkbygning
                    og til sidst længst op mod Villumbjerggaard
                c.  Akkumuleringstanken  
        
 
Ifølge den seneste udmelding fra Viborg Kommune, så forventes lokalplanen m.v. endelig godkendt senest medio september i år, hvorefter vi kan sætte spaden i jorden
 
Den mellemliggende tid vil vi bruge på bl. a følgende:
 
1. Få den endelige aftale om køb af den nødvendige jord på plads
2. Få foretaget de lovbestemte arkæologiske undersøgelser
3. Få foretaget de geo-tekniske undersøgelser
4. Få projektet sendt i udbud - formentlig totalentreprise
5. Få indhentet byggetilladelse
6. Få finansieringen på plads, herunder byggelån og garantier m.v. 
 
Sideløbende hermed skal der endvidere arbejdes på projektet med flytning af kedelcentralen fra Møllevang til det nuværende værk på Kølsenvej
 
Tidsplan og metode herfor er endnu ikke endelig fastlagt
 
Løgstrup, den 22. februar 2015
Bestyrelsen 
 
                                     
                                                                                        Tilbage
 
 Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk