Ophør med visning af graddage

26.11.2006

Ny Motor

 


Bestyrelsen besluttede kort før jul 2005 at investere i en ny motor til varme- værket.

 
Motoren – en Jenbacher gasmotor at typen JMS 616 GS – N. LC med en el-ydelse på 2.425 kw og en varmeydelse på 3.350 kw – er nu blevet installeret og sat i drift.

Vi har herved fået en anlægsudvidelse på ca. 1.370 kw el-ydelse og ca. 1.370 kw varmeydelse, idet de 2 gamle motorer af typen JMS 316 samtidig er taget ud af drift. (er solgt til 3. mand)

Formål/baggrund
De første 2 stk. Jenbacher JMS 316 gasmotorer var – efter godt 12 års drift – teknologisk udtjente.

Motorerne skulle ud fra deres drifts- og vedligeholdelsesvejledninger have et stort og kostbart 60.000 timers eftersyn inden udgangen af 2006.

De gamle motorer kunne samtidig ikke overholde de nye miljøkrav, der trådte i kraft pr. 17. okt. 2006, og det vil have været forbundet med store omkostninger at opgradere motorerne og installere nye katalysatorer m.m. Jenbacher havde desuden for et stykke tid siden oplyst, at det ville være begrænset, hvor længe det fortsat ville være muligt at servicere og få reservedele til det eksisterende styresystem m.v.

Derudover havde de gamle motorer en væsentlig lavere el-virkningsgrad end den nye.

Motorerne ville efter en eventuel renovering stadig ikke være tidssvarende, hvorfor vi i december 2005 traf beslutningen om køb af en ny motor.

Beslutningen skulle endvidere ses i lyset af, at Løgstrup by har haft en god tilflytning i de senere år ligesom der forventes en stadig udbygning af byen.

Varmeværkets produktionsanlæg var egentlig allerede for lille i forhold til de nuværende forbrugere. Dette havde den betydning, at for at kunne producere den nødvendige varme, var anlægget nødt til at være i drift i mange timer, heraf mange timer i lavlastperioder, hvor el-prisen er meget lav og på grænsen til det urentable.

Med et større motoranlæg ville vi kunne driftsoptimere væsentlig bedre, således at varmeproduktionen kan foretages i de timer, der giver den bedste el-indtægt (høj – og spidslasttimer)

Økonomi
Overslagsmæssigt var anlægssummen beregnet til ca. kr. 7,5 mill. inkl. installations- og projekteringsomkostninger, nødvendige bygningsændringer m.v. og den pris har næsten holdt, idet den samlede pris har beløbet sig til kr. 7,7 mill.

Vi havde forinden motorudskiftningen foretaget en lønsomhedsvurdering udvisende en besparelse i varmeprisen på ca. 1,4% med de dengang aktuelle energipriser. I vurderingen blev der endvidere taget højde for drifts- og kapitalomkostninger for det nye anlæg, og det ser ud til, at lønsomhedsvurderingen til fulde holder.

Miljø
Bestemmelserne i den nuværende miljøgodkendelse samt de skærpede krav, som trådte i kraft pr. 17. oktober 2006 er i forbindelse med installationen blevet overholdt.

Løgstrup, den 26. november 2006/Bestyrelsen
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk